روضه

حالا دارم میفهمم سوختن در یعنی چی(زمینه)

تنگ غروبه (شور)

تو خونت حسینیه ماه محرم ها بپا شد(شور)

بگذارید ار این خانه عبا بردارم (واحد)

یه مدینه و یه دنیا خاطره (واحد)

زبون بگیر , حسین بگو و جون بگیر(شور)