الله اکبر که وقت سحره/چشم حیدر بازم سمت دره(زمینه)

هر کی مثل علیه / تاقیامت مست خداست( شور زیبا)

از چه مهمان محاسن پیر من بابای من/(واحد)

خدا می خواست تا آخر علی نقش آفرین باشه(مدح امیر المومنین)

 تا عمر دارم عبد این دربارم/ حیدر اربابم نوکر سینه چاکم (واحد بسیار زیبا)

کوری چشم دشمنان بگو علی ولی الله(شور بسیار زیبا)