قسمت اول روضه


 قسمت دوم روضه


 قسمت سوم روضه


زینب، یادته بچم تو آغوشم می خوابید (زمینه)


  صدای من از صدای توئه(شور)