اسم تو میده جلا، علیک من سلام (واحد)


دل شبها تا به وقت سحر شاهد اشک ماه کوفه شده (شعر خوانی و مدح امیرالمومنین)


 ماه خدا اومد از راه ، من اومدم تو روضت (شور)