مناجات خوانی و روضه 

در خونه گریه می کنه ، دختر خونه گریه میکنه ( زمینه)

 علی از پا افتاد (واحد)

ذکر دل من تا به ابد یا علی مولا (واحد)

 ای صاحب ذوالفقار، ای تنها مرد پیکار(شور)