روضه امیر المومنین علیه السلام

 پاشو ز بستر بابا جون حیدر (زمینه)

 شاه مردان ابوتراب ، شیر یزدان ابو تراب (شور)

 الله الله به علی ولی الله ، به حسین ثارالله ، اغفر لنا ذنوبنا (واحد)

اسم تو می ده جلام ، علیک من السلام (شور)

روضه خوانی پایان مجلس