سجده گاهم شده خاک پات/خونه من شده روضه هات(شور بسیاز زیبا)

 علیٌ مع الحق و حق با علی (شور)

 مدح مولا امیر المومنین