روضه امام جواد (ع)

به چه جرمی زدن سنگ به اون سجدگاهت (زمینه)

حس میکنم آقا بوی محرمه (شور)

راهیم سوی کرب و بلا (شور)