روضه خوانی - قسمت اول

روضه خوانی - قسمت دوم

روضه خوانی - قسمت سوم

 آجرک الله بقیه الله (زمینه)

نکه روضه هات خوده سامرات گریه داره (شور)

یه پنجره رو به زاویه ی قشنگ بین الحرمین (شور)

هیچی تو حجره نیست بجز غربت و غربت (واحد)

بی پناهم و فقط پناه دل حسین (واحد)

شاهنشاه نجف حرمش فرق میکند/ لطف وعنایت و کرمش فرق میکند(شعرخوانی)

لب گودال پیکر افتاده/ لب گودال بی سر افتاده (شور)

دست به سرم بکش, آقا دلم دست خودت باشه(شور)