دیگه نفسهای آخرمه دارم میام پیشت داداش (زمینه)

حا و سین ،یا و نون علفبای عشقه (شور)

قلبم همیشه سوخته از فراغت (واحد)

قلبم پر از درد و ماتمه (واحد)

ولی الله علی، اسد الله علی، من بنازم به شما که شافعه محشری (واحد)

بی تابه بی تابیم، کسی نمی دونه داردمونو (شور)

من از اون روزی که کام رو به تربت دادم به تو زحمت دادم(شور)