روضه خوانی

بی عمامه بین کوچه (زمینه)

اذون صبح تو ارباب شنیدن داره(شور)

دل دست حسینه سرمسته حسینه (واحد)

هرکاری میکنی تو ایولا داره (واحد)