نام مبارک : علی
لقب معروف : رضا
کنیه شریف : ابولحسن
نام پدر : موسی بن جعفر
نام مادر : نجمه خاتون
محل ولادت : مدینه طیبه
تاریخ ولادت : یازدهم ذی القعده سال صد و چهل و هشت هجری
محل شهادت : در سناباد نوقان از حوالی مشهد مقدس
تاریخ شهادت : آخز صفر سال دویست و سه هجری
علت شهادت :مسمومیت به واسطه انگور زهر آلود
محل دفن : مشهد مقدس
نام قاتل : مامون پسر هارون الرشید
مدت امامت : بیست سال
مدت عمر : پنجاه و پنج سال
دوران زندگانی در سه بخش : قبل از امامت سی و پنج سال از سال صد و هشتاد و سه ، بعد از امامت هفده سال در مدینه اواخر امامت سه سال در خراسان که حساس ترین دوره زندگی آن حضرت بوده است