حاج علی بیات - روضه قسمت اول

حاج علی بیات - روضه قسمت دوم

حاج علی بیات- حرف رفتن میزنی ، من دل نگرون میشم (زمینه)
حاج علی بیات- دلم مست جام علی ،اسیر و غلام علی (شور )

حاج علی بیات-تبت یدا ، مادر رو زد بیگناه (واحد )

حاج علی بیات- شیر خدا یا حیدر ، مست نگاهتم (واحد)
ح
اج علی بیات- نفس نفس میزنم زیر این علم ( شور)