مشکی فاطمیه می پوشم/یه عمری که نوکرت هستم(زمینه)

دوباره با چشای ترم/سینه زنه دو برادرم (شور)