قسمت اول روضه

 قسمت دوم روضه

 دوباره چرا آسمون من بارونی بارونی (زمینه)

 ارباب ارباب دلم گرفته از جدایی (شور)

خدا رو چی دیدی ، چقدر ناامیدی (واحد)

 دوباره با چشای ترم سینه زن دو برادرم (شور)

مشکی فاطمیه می پوشم، یه عمری که نوکرت هستم (شور)