شب اول - صدای سنج و دمام میاد (زمینه )


شب دوم - ها هنا، مقتل الرجالنا( زمینه)


شب چهارم - معلوم الحالم، بی نگاه تو بی پر و بالم (شور)


شب هفتم - یادته بچم تو آغوشم می خوابید، آره رباب (زمینه)

شب هفتم -  لا لا لا ای شیر خوارم (واحد)


شب نهم - بال از بهشت اومد ، جای دو تا دستت (زمینه)

شب نهم - آب آور را زدند (واحد)