امشبو با دلی دیونه ، پر زدم تا در میخونه(زمینه)

قامت بابا جون خمیده شد باورم نمیشه (واحد)

 توکه رفتی در پی آبی قلبم شکسته(واحد)

 نون حلال پدرم ، شد دعای مادرم نوکر تو باشم (واحد)

میان خیمه ، بچه ها تشنه ،ذکر آب (شور)

حالا که من از حرم دورم (شور)