یه بی حیا داره با چکه پاشو روت میذاره (زمینه)

شب جدایی که غرق شور و آهم (واحد)

غم زینب برای تو ، تموم غم ها برای من (واحد)

من مسته ،مسته ذکر حسین جان زینبم (واحد)

امشبو با دل دیونه ، پر زدم تا در میخونه(واحد)

حاشا نداره ، بین شما مردونگی معنا نداره (شور)