قسمت اول روضه

 قسمت دوم روضه

نگو تنها می مونم/نگو داری که می ری (زمینه)

 سجده گاهم شده خاک پات/ خونه من شده روضه هات (شور)