مناجات با امام زمان

 روضه حضرت قاسم ابن الحسن

تو رگهامه خون سر لشکر جمل(زمینه)

منم و هوای تو /هوای نفس زدن تو روضه ها (شور)