لب نگار که باشد رطب حرام بود (شعرخوانی)

آسمون امشب پر مهتابه ( سرود)

 امشب که سری خراب دارم در سینه طلای ناب دارم(سرود)