مناجات با امام زمان

شعر خوانی و روضه قسمت اول

 شعر خوانی و روضه قسمت دوم

میگیرم دوباره رخصت از فاطمه ( زمینه)

آرزومه ، آرزومه که ببینم حرم تو روبرومه ( شور )

نگار من ، بهار من ، تویی آقا دار و ندار من (شور )