شب اول

قسمت اول روضه

بابا نگو تو قلب ما/وا شده قلب پای غصه ها (زمینه)

 قلب حیدر گرفته بود /دستی بر سر گرفته بود(شور)

یار احمد یا خدیجه/ جان احمد یا خدیجه (واحد)

میریو من و غصه های یک دنیا بلا (واحد)

 ما همه سینه زن حضرت دلدار شدیم( واحد)

یک حرم که خیال زیارتش شبو روز به سرم (شور)شب دوم

 قسمت اول روضه

داغ تو رو من دیدم / تو اوج تنهایی(زمینه)

 غریبونه دارم می رم من از این خونه/ حال منو خدا می دونه(شور)

  لب گودال پیکر افتاده /ته گودال بی سر افتاده(واحد)