روضه و شعر خوانی

 از وقتی ماجرای کوچه رخ داد، تا نگام به کوچه افتاد (زمینه سوزناک)

 میریزه اشکای نم نم ازچشم هام، تا میاد اسم حسین رو لبام (شور)

 اگه دیوونه و مستیم اگه دل به تو بستیم (واحد)

 نام ما را بنویسید پریشان علی (واحد)

من از این دنیا ندیدم خیری به غیرازهیات (شور زیبا)