قسمت اول مناجات با امام زمان


قسمت دوم روضه امام صادق


غم داره دل زارم ، بیقرارم (زمینه)


یا مولا ما غصه دار مادریم (واحد)


هر دم حسین ، هر آن حسین (شور)


تو خونه ات حسینیه ماه محرما بپا شد(روضه پایانی)