قسمت اول روضه


قسمت دوم روضه


قسمت سوم روضه پاشو علی پاشو


منم اون بنده زاده ای که (شور)


ای نیمه جان برادر من، جان نده علی(واحد)