روضه شام غریبان حضرت امام صادق علیه السلام (روضه)

ح بازم یک شوری بر سر افتاده مردی پشت در افتاده (زمینه)

 با نگاهت دلم رو بردی من که عاشق نگاهتم (شور بسیار زیبا)

 دل مجنون داریم ،حال پریشون داریم ، شبهای صادقیه هوای بارون داریم (واحد)

رویایی رنگین شبهامه صحنی که روبروی چشمامه (شور بسیار زیبا)