روضه امام هادی (ع) -روضه

از شدت زهر جفا ،با لب تشنه جون دادی (واحدی)

دل مستو و هوایه ، عاشق رهایه (واحد)

 من غلام این درم ، عشق شده بال و پرم (واحد)

وای از غم مدام ، خون شد دل امام(زمینه)

دلم حزین و  زار و غمینه ،غصه عالم میون سینه (شور سیار زیبا)

دل من ، باز دوباره بقراره (شور بسیار زیبا)