قسمت اول روضه

 قسمت دوم روضه

تو که دردامو می دونی، غمو از چشمام می خونی (زمینه)