man az in donya                           zemine- remezan93

      من از این دنیا ندیم خیری به غیر از هیات(شور)                                           از وقتی ماجرای کوچه رخ داد(زمینه)